آموزش

 

 

               آرامش 

 

 

                                شادی

عمو مسعود

اجرای برنامه های شاد

(تولد-مدارس-مهدکودک و بقیه ارگانها)

ساخت موزیک تولد اختصاصی

ساخت موزیک جشن اسم

ساخت موزیک جشن الفبا