آهنگ ۱۳ بدر عمومسعود و خاله شاپری

سیزده بدر

آهنگ ۱۳ بدر عمومسعود و خاله شاپری آهنگ ۱۳ بدر عمومسعود و خاله شاپری آهنگ ۱۳ بدر عمومسعود و خاله شاپری در نوروز ۱۴۰۰ ضبط شد . ا باز روز گل و دشت و دمن شد سیزده بدر ایران من شد       روز دیدن گل و چمن شد  سیزده بدز ایران من شد روزی […]